از سراشیبی بازار خودرو تا صرف زکات برای فعالیت های عمرانی