مردم باید متولی امر معرفی و همیاری آثار تاریخی کشور باشند