ارسلان مطهری: با دیدن نامم در لیست تیم ملی گریه کردم