برگزاری چهارمین همایش بزرگ ایثارگران دانشگاه علوم پزشکی تهران