مشتاقی: به شخصه صلاح نمی‌دانم تیم ایران راهی شیکاگو شود