برداشت از میادین مشترک گازی سرخس با ترکمنسان به مشکل خورد