چه عواملی به برنامه های اوقات فراغت مساجد لطمه وارد می کند