جشن و پایکوبی بارسایی ها پس از قهرمانی در ویسنته کالدرون به روایت تصاویر