حکم اعدام شیخ نمر نتیجه اثربخشی صحبت‌های او/ اوج بغض وهابیت نسبت به روحانی شیعه