رسانه ها از بازنشر مطالبی که آرامش عمومی را بر هم می زند اجتناب کنند