تقابل دو سیاست در بازار خودرو/ رکود در بازار از بین می رود؟