طرح+روزشمار28و29 اردیبهشت94/حفظ آرامش برای رسیدن به نتیجه...