تیرماه پایان اجرای طرح نگهداری مناطق احیایی در بندرلنگه