دختری با تیپ پسرانه: برای رسیدن به مردانگی مشروب می‌خوردم و سیگار می‌کشیدم!