بناهای تاریخی زیر سایه ریزگردهای عربی/ کابلهای فشار قوی ضعیف شدند