روایت جدید تابش از امضاهای طرح توقف مذاکرات/برخی پایداری‌ها گفتند به عنوان دفاع از مواضع رهبری ازما