دولت یازدهم نگاه خاصی به رفع موانع تولید در این استان دارد