برنامه‌ای برای افزایش تعرفه اپراتورهای تلفن همراه نداریم