پسر تیزهوش خلخالی در دعوای بین دانش آموزان جان باخت