گزارش سایت فدراسیون جهانی قایقرانی از درخشش عادل مجللی