عکس / وزیری که آن قدر دست دیگران را بوسید تا بدبخت شد