قهرمانی پرتابگر لهستانی در لیگ الماس در غیاب حدادی