راز کفش‌های پاره یک شهید / رنگ باختن مقام در نگاه فرمانده