شناسایی و برخورد قانونی با متخلفان دارای انشعابات غیر مجاز