حسینی: سازمان پیشمرگان مسلمان کرد تجلی انسجام عملی در سطح دنیا بود