قاسمی: رسانه‌ها تبیین‌گر ایثار و مجاهدت پیشمرگان مسلمان کرد هستند