گوهرگانی: مدیریت فرودگاه یاسوج مشکل تردد گلخانه‌داران را رفع کند