برای داشتن خواب مناسب قبل از خوابیدن گوشی همراه را کنار بگذارید!