هزینه 3 هزار میلیارد تومانی برای تکمیل کارهای عمرانی و تملک‌های موردنیاز پروژه مصلی