رسانه‌ها ضمن گرم کردن فضای انتخابات حفظ امنیت اجتماعی را در اولویت قرار دهند