۵ پزشک در پایتخت زیرمیزی گرفتند/ محل دریافت پول ها