ضرورت تفکیک وظایف کمیته امداد و بهزیستی/ سردرگمی مددجویان