استخدام پرستار و ماما و تکنسین اتاق عمل در تهران با حقوق بالا - 28 اردیبهشت 94