برای تبلیغ و ترویج اسلام و تعظیم شعائر دینم چه کردم؟/ این بار با وضو کامنت بگذارید