کشف مقادیر متنابهی «شیشه» و «مشروبات الکلی» از یک قهوه‌خانه