آغاز تمرینات ذوب‌آهن از فردا و تلاش برای پیدا کردن حریف تدارکاتی