حماس: بازگشت آوارگان به فلسطین تنها از طریق مقاومت محقق می‌شود