خودروی ماموریت اتحادیه اروپا در حمله کابل هدف قرار گرفت