آخرین وضعیت مجری پرس‌تی‌وی پس از حمله قلبی هنگام اجرای برنامه+فیلم