چهارشنبه؛ بررسی گزارش ابتکار درباره مقابله با ریزگردها