ریاحی: با افزایش امکانات اسکیت نیازی به اردوی خارجی نداریم