تکذیب ادعای قطع ارتباط مخابراتی در ورزشگاه یادگار امام؛ 36 هزار تماس برقرار شد