شنیده بودم که رهبران ایران، رهبران مذهبی و انقلابی هستند