بررسی و نقد نظریات اخلاق زیست محیطی با استفاده از قاعده بسیط الحقیقه