خريد بيش از 2500تن گندم از کشاورزان جنوب استان کرمان