تحریم ایران، نشانه بی اعتمادی ما به اظهارات آنهاست