کوچکترین و مسن ترین شرکت کننده مسابقات بین المللی قرآن معرفی شدند