عربستان ماشین سرکوب آزادی خواهان در جهت کسب اهداف صهیونیست‌هاست