بررسی لغو یا تائید سفر فرنگی‌کاران به آمریکا در جلسه اضطراری شورای فنی