برگزاری کارگاه «طراحی حرکت – غنای شاعرانه» در تئاتر دانشگاهی